Skip to main content

Rydych yma

Hyfforddiant LABC

Yma, cewch atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

C: Sut gallaf i dalu am hyfforddiant LABC?

A: Gallwch ddefnyddio un o’r dulliau canlynol i dalu:

•    BACS
•    Siec
•    Cerdyn credyd
•    Pre-Pay (ar gael i aelodau’r LABC yn unig)

C: Beth yw Pre-Pay yr LABC?
A: A: Mae system hyblyg yr LABC i dalu am hyfforddiant ‘Pre-Pay’ yn caniatáu i chi dalu ymlaen llaw am hyfforddiant fel ffordd o sicrhau hyfforddiant yn y misoedd neu’r blynyddoedd nesaf. Cynigir hyn fel ymateb i ofynion aelodau i gefnogi cynllunio hyfforddiant yn hirdymor a rheoli gweithgarwch rhwng blynyddoedd ariannol. Gallwch benderfynu gwario arian ar hyfforddiant nawr – a byddwn yn eich anfonebu – cyn i chi benderfynu’n union pa gyrsiau yr hoffech eu harchebu. Cedwir eich cyfrif mewn credyd a darperir datganiadau i ddangos didyniadau wrth i chi archebu hyfforddiant. Mae’r cyfleuster hwn yn golygu bod aelodau’n gallu sicrhau hyfforddiant yn y flwyddyn ariannol hon, ond cadw’r hyblygrwydd i benderfynu pa staff fydd yn bresennol ar gyrsiau penodol mewn lleoliadau penodol. Wrth gwrs, gallwch hefyd ddefnyddio Pre-Pay i dalu am leoedd yng nghynadleddau preswyl yr LABC.

Sut mae ‘Pre-Pay’ yn Gweithio: Dim ond i aelodau’r LABC y mae’r cyfleuster ‘Pre-Pay’ ar gael. Rydych chi’n penderfynu faint i’w dalu ymlaen llaw ac yn cysylltu â thîm cyfrifon yr LABC a fydd yn trefnu’r anfonebu. Mae TAW yn daladwy ar y gyfradd sy’n berthnasol ar y pryd. Gallwch lwytho i lawr y Ffurflen Pre-Pay syml a’i llenwi, yna benderfynu pa gyrsiau yr hoffech eu harchebu. Cofiwch ei bod yn bosibl mai trefnu cwrs mewnol yn eich lleoliad chi fyddai’r ffordd fwyaf cost-effeithiol i’ch staff chi fod yn bresennol.

C: Pa gwrs yw’r un cywir i mi?

A: I ganfod pa gwrs yw’r un cywir i chi, cysylltwch â’n tîm hyfforddiant yn coursebookings@labc.co.uk

C: Sut rydw i’n archebu cwrs?

A: I archebu eich cwrs, ewch i’r Ganolfan Wybodaeth a dewis y cwrs sydd o ddiddordeb i chi ac yna’r digwyddiad yr hoffech fynd iddo. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’n tîm hyfforddiant coursebookings@labc.co.uk.

C: Beth mae angen i mi ddod gyda mi i’r cwrs?

A: Ar ôl i chi archebu a chadarnhau eich lle ar y cwrs, anfonir Cyfarwyddiadau Ymuno atoch. Bydd y cyfarwyddiadau’n nodi beth mae angen i chi ddod ag ef gyda chi ar y diwrnod.

C: Beth os hoffwn i fynd ar gwrs ond nad oes rhai yn fy rhanbarth?

A: Anfonwch e-bost at y tîm hyfforddiant yn coursebookings@labc.co.uk

C: Beth yw’r cod dillad?

A: “Trwsiadus anffurfiol” yw cod dillad pob cwrs.

C: Pwy fydd yn cynnal y cwrs?

A: Bydd enw eich hyfforddwr wedi’i ddangos ar dudalen digwyddiad y cwrs ac yn y calendr beth sy’n digwydd.

C: A gaf i gadarnhad o fy archeb?

A: Anfonir e-bost atoch cyn gynted â’n bod wedi cael eich ffurflen gais ar-lein. Tuag un wythnos cyn y cwrs, cewch chi Gyfarwyddiadau Ymuno i gadarnhau eich lle ar y cwrs.

C: Beth os nad ydw i wedi cael y Cyfarwyddiadau Ymuno?

A: Os nad ydych wedi cael eich cyfarwyddiadau wythnos cyn y cwrs, cysylltwch â’n tîm Hyfforddiant ar 0207 091 6876 neu e-bost coursebookings@labc.co.uk

C: A gaf i drosglwyddo fy lle i rywun arall?

A: Cewch. Caiff cynadleddwr drosglwyddo lle i unigolyn arall o’r un sefydliad. Rhowch wybod i’r LABC am unrhyw newidiadau i enwau cyn gynted â phosibl.

C: A oescinio yn cael ei ddarparu??

A: Darperir cinio ar bob cwrs diwrnod llawn. Nid yw cyrsiau hanner diwrnod yn cynnwys cinio

C: Beth yw rhif archeb prynu?

A: Dogfen a anfonir at gyflenwr yw archeb prynu, i awdurdodi pryniad cynnyrch i’r cwsmer gan nodi’r pris a thelerau. Mae creu archeb prynu’n creu contract sy’n rhwymo mewn cyfraith ac ni fydd adrannau cyllid y rhan fwyaf o gynghorau’n talu anfonebau heb rif dilys archeb brynu.

C: I ble ydw i’n anfon fy rhif archeb prynu?

A: Anfonwch eich rhif archeb prynu drwy e-bost i accounts@labc.co.uk

C: A fydd angen talu fy anfoneb cyn i mi fynd ar gwrs?

A: Bydd. Rhaid talu’n llawn cyn mynd ar unrhyw gwrs./p>

C: A fydd fy nghwrs yn cyfrif tuag at fy natblygiad proffesiynol parhaus?

A: Bydd. Mae pob cwrs diwrnod llawn yn cyfrif fel 6 awr DPP a phob cwrs hanner diwrnod yn cyfrif fel 3 awr.

C: Pwy ydw i’n cysylltu â hwy os oes gennyf gwestiynau am anfonebu?

A: Cysylltwch â’n tîm cyfrifon drwy anfon e-bost i accounts@labc.co.uk neu drwy ffonio 020 7091 6860.

C: Beth yw telerau ac amodau archebu LABC?

A: Mae telerau ac amodau’r LABC ar gael yma: Telerau ac Amodau:

C: Beth yw datblygiad proffesiynol parhaus?

A: Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn ffordd o gynnal gwybodaeth a sgiliau proffesiynol hanfodol drwy ddysgu mewn modd strwythuredig. Bydd yr LABC yn darparu tystysgrifau datblygiad proffesiynol parhaus i’n holl gyrsiau hyfforddiant a chynadleddau.