Skip to main content

Rydych yma

Telerau ac amodau

Mae’r polisi hwn yn ymwneud â’r wefan â’r enwau parth http://www.labc.co.uk www.labc.co.uk ac www.labccymru.co.uk (y "Wefan") sy’n perthyn i Gymdeithas y Syrfewyr Dosbarth Cyfyngedig yn masnachu fel yr “LABC” a’u cwmnïau a’u sefydliadau cysylltiedig.

1.  Mae’r LABC (“Ni”) yn ymroddedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

2.  Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau ac amodau defnyddio (Ein telerau ac amodau) (y “Telerau”) ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo) yn nodi ar ba sail y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol neu fusnes a gasglwn gennych, neu a ddarparwch i ni, a sut byddwn yn defnyddio “cwcis” o ganlyniad i Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygio) 2011 (SI 2011/1208). Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein safbwyntiau a’n harferion mewn cysylltiad â’ch data personol a sut y byddwn yn eu trin.

3.  At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y “Ddeddf”), y rheolwr data yw LABC, 66 South Lambeth Road, Llundain SW8 1RL.

4.  Gallwn gasglu a phrosesu’r data amdanoch gan gynnwys gwybodaeth a ddarparwch drwy lenwi unrhyw ffurflenni ar y Wefan. Mae hyn yn cynnwys (heb gyfyngiad) gwybodaeth a ddarperir ar adeg cofrestru i ddefnyddio’r Wefan; tanysgrifio i unrhyw wasanaeth ar y Wefan; postio deunydd neu ymholiadau am fwy o wasanaethau; ymholiadau’n ymwneud â swyddi gwag; ymgeisio am Wobrau; cynigion marchnata; ceisiadau ymchwil; manylion eich ymweliadau â’r Wefan a’r adnoddau y byddwch yn eu cyrchu. Efallai y gofynnwn i chi am wybodaeth hefyd os ydych yn adrodd am roblem gydaâ’r Wefan.

5.  Os ydych yn cysylltu â ni, gallwn gadw copi o’r ohebiaeth neu’r trafodiad hwnnw. Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gedwir amdanoch i sicrhau fod cynnwys Wefan yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur, ac i ganiatáu i chi fanteisio ar nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan ddewiswch wneud hynny. Er enghraifft, gofyn am fwy o wybodaeth neu archebu hyfforddiant neu le mewn cynhadledd. Efallai y gofynnwn i chi hefyd gwblhau arolygon i ni eu defnyddio at ddibenion ymchwil, ond nid oes rhaid i chi ymateb iddynt.

6.  Mae ein Gwefan yn defnyddio ‘cwcis’ i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth i chi bori ein Gwefan (a hefyd yn caniatáu i ni ei gwella). Ffeil fach yw cwci sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw wefan. Os ydych yn ymweld â gwefan eto, bydd y cwci’n ei adnabod fel ail ymweliad. Mae’r cwci’n cynnwys rhif unigryw, ond dim data personol o gwbl. Rydym yn defnyddio cwcis “sesiwn” at ddibenion dadansoddol (i fesur nifer y trawiadau a’r ymweliadau ac ati), ond ni fyddwn yn defnyddio’r cwci i’ch adnabod chi’n bersonol (ac ni ellir ei ddefnyddio i’ch adnabod ar wefannau sy’n perthyn i drydydd partïon). Gallwch ffurfweddu eich porwr gwe i wrthod cwcis, dileu cwcis, neu roi gwybod i chi os caiff cwci ei osod. Gallwch ddysgu sut i wneud hyn drwy glicio “help” ar ddewislen eich porwr, ond bydd hyn yn gwneud y wefan yn llai ymarferol ac efallai na fyddwch yn gallu mwynhau ein gwefan ni, nac unrhyw un arall, fel y bwriadwyd iddynt gael eu defnyddio.

7.  Gellir trosglwyddo’r data a gasglwn gennych i’w storio mewn lleoliad y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Mae hyn oherwydd bod ein darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn cynnal systemau TG a thelathrebu byd-eang ac felly efallai y caiff data erosesu gan staff sy’n gweithio i’r cyflenwyr hyn sy’n gweithredu y tu allan i AEE. Drwy gyflwyno eich data personol, rydych yn cytuno y cawn drosglwyddo, storio neu brosesu eich data fel hyn. Byddwn yn cymryd yr holl gamau sy’n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael eu trin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

8.  Os ydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu os ydych chi wedi dewis un) i’ch galluogi i fynd i rannau penodol o’r Wefan, chi sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Rydym yn gofyn i chi beidio â rhannu cyfrinair â neb.

9.  Gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data; ni allwn roi sicrwydd llwyr o ddiogelwch eich data a rowch i’r Wefan dros y Rhyngrwyd; chi sy’n gyfrifol am risg unrhyw drosglwyddiad. Ar ôl i ni gael eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch caeth i geisio atal mynediad heb awdurdod.

10.  Efallai y bydd y Wefan, o bryd i’w gilydd, yn cynnwys dolenni i ac o wefannau trydydd partïon. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, mae gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

11.  Efallai y defnyddiwn eich gwybodaeth wrth gynnal busnes â chwmnïau, is-gwmnïau, partneriaid a chontractwyr cysylltiedig yr LABC sy’n ymwneud â darparu nwyddau a gwasanaethau i’n haelodau a’n cwsmeriaid. Yn ddamcaniaethol, byddem yn datgelu neu’n rhannu data er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ddyletswydd a rhwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu ddefnyddio telerau ac amodau’r Wefan a chytundebau eraill. Efallai y câi data eu datgelu hefyd pe câi ein hasedau busnes eu gwerthu neu eu caffael.

12.  Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i chi i weld gwybodaeth a gedwir amdanoch. Gallwch arfer eich hawl i weld y wybodaeth hon yn unol â’r Ddeddf. Efallai y codir ffi o £10 am unrhyw gais i weld gwybodaeth er mwyn talu ein costau i roi manylion y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch i chi.

13.  Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol eu postio ar y Wefan.

14.  Rydym yn croesawu cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â’r polisi preifatrwydd hwn, a dylid eu hanfon at:

Y Prif Weithredwr,

LABC,

66 South Lambeth Road,

Llundain SW8 1RL