Skip to main content

Rydych yma

Sut i ddefnyddio’ ein manylion adeiladu cofrestredig

Manylion Adeiladu Cofrestredig – helpu’r diwydiant i’w wneud yn iawn

Mae Manylion Adeiladu Cofrestredig yn fenter i helpu i leihau’r “bwlch perfformiad” a ganfuwyd oherwydd manylion thermol anghywir ar safleoedd. Y Manylion yw’r cyntaf i gynnig cyfuniad o fanylion penodol, arfer da, pwyntiau i’w gwylio a gwerthoedd Psi wedi’u modelu â BR497 i bennwyr, dylunwyr, aseswyr SAP, adeiladwyr a thimau rheoli adeiladu. Maent yn cynnig y gallu i ddylunio pontio thermol, cynorthwyo’r aseswr i wneud gwaith modelu thermol, arwain yr adeiladwr ar y safle a sicrhau trefn arolygu effeithiol i osgoi perfformiad gwael mewn adeiladau a sicrhau ffydd mewn Tystysgrifau Perfformiad Ynni. Dysgwch fwy.

Sut i ddefnyddio

Mae’r Manylion Adeiladu Cofrestredig yn seiliedig ar gonfensiynau Tabl K yn SAP 2012. Os ydych yn gwybod pa fanylyn sydd ei angen arnoch, gallwch ddefnyddio’r peiriant chwilio i ddod o hyd i’r Manylyn. Fel arall, gallwch ddefnyddio’r cwymplenni i ddod o hyd i’r manylyn sydd ei angen arnoch gan ddibynnu ar y math o waith adeiladu a fwriedir ar gyfer eich prosiect. Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol y bydd chwiliad cychwynnol am fanylyn, er enghraifft ‘E5 Llawr Gwaelod’, yn rhoi mwy nag un manylyn. Mae pob un wedi’i gyfrifo’n annibynnol i roi’r gwerthoedd Psi. Yna, gallwch ddefnyddio’r hidlyddion i ddewis eich deilen fewnol a lleihau nifer y manylion perthnasol.

Bydd manylion CAD yn ymddangos yn fuan ar gyfer pob un o’r manylion er mwyn i chi allu eu mewnblannu mewn lluniadau.

Mae’r ddalen wirio yng nghefn pob manylyn wedi’i bwriadu fel cymorth i sicrhau cydymffurfiad. Dylai’r dylunydd lenwi hon ar gyfer y dyluniad y mae wedi’i ddewis a nodi’r cynhyrchion o’i ddewis. Yna, gall yr aseswr ddefnyddio meddalwedd SAP i ddilysu cydymffurfiad thermol. Yna, gall yr adeiladwr brynu’r cynhyrchion sydd eu hangen a dilyn y manylyn i sicrhau ei fod yn eu gosod yn gywir. Yna, gall y tîm rheoli adeiladu a chlerc y gwaith wirio a chadarnhau’r manylyn ar y safle ar ôl iddo gael ei osod, a gall yr aseswr fod yn hyderus i ddarparu Tystysgrif Perfformiad Ynni.

Gwybodaeth Bwysig

© LABC Manylion Adeiladu Cofrestredig, mae’r cyfrifiadau, y dyluniadau, y lluniadau a’r disgrifiadau’n hawlfraint ac yn eiddo deallusol i’r LABC, y Gynghrair Gwaith Maen Modern a’u datblygwyr. Caiff cwsmeriaid eu lawr-lwytho a’u defnyddio ar gyfer gwaith prosiect yn ystod y camau dylunio, cynlluniau terfynol, manyleb, asesiadau ynni, cyfrifiadau SAP ac adeiladu. Gellireu mewnblannu mewn lluniadau a manylebau ac ati. Ni cheir eu copïo, eu hatgynhyrchu mewn unrhyw gyfrwng, eu cyhoeddi na’u defnyddio at unrhyw ddiben arall heblaw dylunio adeiladu neu waith prosiect adeiladu a wneir drwy rwydwaith rheoli adeiladu’r awdurdod lleol. Mae Manylion Adeiladu Cofrestredig yr LABC ar gael yn ddi-dâl i gwsmeriaid rhwydwaith rheoli adeiladu’r awdurdod lleol.